Powered by Smartsupp
PROVOZ PŘERUŠEN

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení a pojmy

 1. Internetový obchod na adrese http://www.a-pro.cz (dále jako „internetový obchod“) provozuje obchodní společnost CCB Stores CZ s.r.o., se sídlem Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5, IČO 07970218, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu C, vložce 310761, DIČ CZ07970218 (dále jako „prodávající“).
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jako „webová stránka internetového obchodu“).
 3. Tyto obchodní podmínky dále užívají ve vztahu ke kupujícímu následující pojmy:

spotřebitel, kterým je fyzická osoba nejednající při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

podnikatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba jednající při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání; pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 OZ se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele; podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti; uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele,

objednávka, kterým je neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím 

 1. Nevyplývá-li z komunikace mezi kupujícím a prodávajícím něco jiného, je stornováním objednávky míněno odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, nebo odmítnutí návrhu na uzavření kupní smlouvy v podobě objednávky kupujícího. 

 

II. Působnost podmínek

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují v prvé řadě na právní vztahy vznikající z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, přičemž na právní vztahy vznikající z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem anebo podnikatelem se použijí ustanovení těchto podmínek přiměřeně, není-li dále stanoveno jinak. Na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem anebo podnikatelem se nepoužijí ustanovení bodu III těchto podmínek a dále ta ustanovení, která se vztahují na kupujícího - spotřebitele.
 2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a v případě kupujícího – spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, což kupující výslovně potvrzuje prohlášením na webové stránce internetového obchodu při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
 4. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.
 5. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky jednostranně upravovat, což však nemá vliv na a práva a povinnosti vzniklá před touto jednostrannou úpravou.

 

III.  Informace pro kupující - spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy 

 1. 1. V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, sděluje prodávající kupujícímu – spotřebiteli následující informace před případným uzavřením kupní smlouvy:
 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od „základní sazby“ uvedené v ustanovení § 1820 písm. a) občanského zákoníku, a tedy případná komunikace spotřebitele s prodávajícím není nijak zvlášť zpoplatněna nad rámec podmínek příslušného operátora či poskytovatele internetového připojení využívaných spotřebitelem (to se však netýká podmínek přepravy zboží a způsobů úhrady ceny za zboží, jak bude uvedeno dále);
 2. nutnost úhrady kupní ceny kupujícím před převzetím plnění od prodávajícího a případná nutnost úhrady zálohy se týká pouze požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění; pokud však uzavření takové smlouvy zprostředkovává, tak nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat vyplývá z konkrétních ustanovení takové zprostředkované smlouvy, která jsou závislá na podmínkách, které si mezi sebou dohodnou poskytovatel plnění dle takové zprostředkované smlouvy a spotřebitel;
 4. co se týče smluv na dobu neurčitou, tak v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 5. smlouva, zejména pak kupní smlouva, v podobě odsouhlasené a prodávajícím potvrzené objednávky, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé webové stránky internetového obchodu mají k těmto údajům přístup v klientské sekci;
 6. prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku;
 7. vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ccbstores.cz, přičemž informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze které byla stížnost odeslána;
 8. k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz; platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy;
 9. evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)
 10. kupující - spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného lze učinit :

a) jeho odesláním na adresu sídla prodávajícího uvedenou výše,

b) jeho odesláním na emailovou adresu prodávajícího: info@ccbstores.cz,

c) sdělením telefonicky na telefonní linku prodávajícího: +420 602 616 813,

d) osobním sdělením pověřenému zaměstnanci v provozovně prodávajícího, 

    xi .kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, které prodávající poskytl spotřebiteli s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

i) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

j) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

   xii. v případě odstoupení od smlouvy nese kupující - spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

   xiii. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již s jeho souhlasem začalo;

   xiv. odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá kupujícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od kupujícího obdržel, a to na své náklady; v tomto smyslu má prodávající právo na vrácení úplného zboží, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené a čisté a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém kupující zboží převzal;

   xv. pokud se jedná o spotřební zboží (tedy zboží jehož účelem je spotřebování), pak může kupující - spotřebitel od smlouvy odstoupit pouze pokud kupující dodá zboží                                                nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení;

   xvi. prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím - spotřebiteli náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;

   xvii. odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem jakým je obdržel, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady; náleží-li prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku kupujícího - spotřebitele na vrácení kupní ceny; jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží;

   xviii. odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující - spotřebitel předá zboží prodávajícímu nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal; odstoupí-li kupující, který není spotřebitelem od smlouvy, není prodávající povinen vrátit mu peněžní prostředky dříve než do deseti pracovních dnů poté, co je zboží vráceno (předáno) prodávajícímu;

    xix. lhůta k odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující prokazatelně odešle formulář či sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím této lhůty; prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu - spotřebiteli prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu, přijetí formuláře či jiného sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy.

    2.  Prodávající kupujícímu dále sděluje své obecné kontaktní údaje. Tyto údaje platí pro všechny případy, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoven pro konkrétní situaci jiný kontaktní údaj. Kupující – spotřebitel má právo kontaktovat prodávajícího na níže uvedené kontaktní údaje v kterékoliv záležitosti, přičemž nepoužije-li kontaktní údaj stanovený prodávajícím pro konkrétní situaci, ale právě kontaktní údaje v tomto bodu, nemá to žádný vliv na práva kupujícího jako spotřebitele. Obecné kontaktní údaje prodávajícího jsou:

 

Adresa: Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5

Email: info@ccbstores.cz

Telefon: +420 773 366 777

 

 1. Prodávající informuje kupujícího, že v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a se zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, má kupující možnost při nákupu některých druhů zboží bezplatně odevzdat v místě prodeje stejné množství zboží podobného typu a použití.

 

 1. Prodávající informuje kupujícího, že ceny zboží a služeb na webové stránce internetového obchodu jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit; to se však netýká případných poplatků za dopravu anebo za způsoby úhrady, které jsou uváděny až v rámci objednávky, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího.

 

 1. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to v případě, pokud by webové stránka internetového obchodu uváděla omylem zjevně chybné či zjevně nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, případně, je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Od takové smlouvy má prodávající právo odstoupit a zavazuje se v takovémto případě vrátit kupujícímu veškeré finanční plnění uhrazené na základě kupní smlouvy.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, kdy kupující uvede v objednávce nesprávné kontaktní údaje, kdy prodávajícímu se následně nepodaří kupujícího na základě těchto údajů kontaktovat (zejména v případě nedoručitelného emailu potvrzujícího uzavření kupní smlouvy), nebo v případě kdy kvůli nesprávným kontaktním údajům není možné předat objednané zboží dopravci k doručení kupujícímu.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, případě údajů označujících osobu podnikající, zneužití platební karty, případně k jinému obdobnému zneužití údajů, nebo z důvodu zásahu správního, policejního či soudního orgánu. O takovémto postupu bude kupující informován vyjma případů, kdy by tím prodávající porušil povinnost uloženou mu právním předpisem či orgánem veřejné moci. Dále je prodávající oprávněn prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřou došlo-li ke zneužití slevového poukazu, nebo byl-li slevový poukaz neoprávněně použit na zboží na které nebyl určen.

 

 1. Prodávající dále informuje spotřebitele ve smyslu § 11a zákona o ochraně spotřebitele v tom smyslu, že podmínky pro dodání zboží včetně omezení jsou uvedeny v obchodních podmínkách, zejména v jejich bodu VIII „Dodání zboží“. Obdobné platí pro přijímané způsoby platby, které taktéž vyplývají z obchodních podmínek, zejména z ustanovení jejich bodu VI „Platební podmínky a ceny“.

 

 1. Prodávající upozorňuje kupujícího, že ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije na obchody uskutečněné prostřednictvím webové stránky internetového obchodu, neboť vystavené zboží na webové stránce internetového obchodu není návrhem k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ, ale je pouze výzvou k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy.

 

 IV. Klientská sekce 

 1. Na základě registrace provedené kupujícím na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do klientské sekce webové stránky internetového obchodu (dále jen „klientská sekce“). Z klientské sekce může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.
 2. Při registraci na webové stránce internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, pravdivě a úplně všechny údaje. Údaje uvedené v klientské sekci je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v klientské sekci a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen je dále ověřovat.
 3. Přístup ke klientské sekci je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Prodávající neručí za funkčnost klientské sekce, a vyhrazuje si právo měnit funkčnost klientské sekce bez předchozího upozornění.
 5. Kupující bere na vědomí, že klientská sekce nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

 

V. Objednávka zboží a uzavírání smluv 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména náklady na internetové připojení a případné náklady na telefonní hovory, si hradí kupující sám.
 2. Zboží je možné internetovém obchodě prodávajícího objednávat prostřednictvím:a) webové stránky internetového obchodu,b) e-mailu, neboc) telefonu 
 3. Prodávající doporučuje provádět objednávky prostřednictvím webové stránky internetového obchodu. Při využití jiného způsobu objednání nemůže prodávající garantovat stejně rychlé vyřízení objednávky jako v případě využití webové stránky internetového obchodu.
 4. Před vytvořením objednávky je kupující povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami, jakož i se všemi listinami, na které odkazují, zejména s Pravidly ochrany osobních údajů. Kupující prohlašuje, že vytvořením objednávky některým z výše uvedených způsobů vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.
 5. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu může kupující provést zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího, jejímž obsahem musí být: vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vybraný způsob dodání zboží a platby, identifikační údaje kupujícího, jméno a příjmení a případný název právnické osoby, bydliště nebo sídlo kupujícího, adresa pro dodání zboží, telefonní číslo kupujícího, IČO, pokud kupující nakupuje jako podnikatel, DIČ, pokud je kupující plátcem DPH. Kupní smlouva je uzavřena odsouhlasením nákladů na dopravu a způsobu úhrady kupní ceny a jeho nákladů, přičemž potvrzení o uzavření kupní smlouvy bude vystaveno prodávajícím; do té doby není kupní smlouva uzavřena.
 6. Objednání zboží prostřednictvím telefonu může kupující provést zavoláním na telefonní číslo prodávajícího, kde oprávněnému pracovníkovi prodávajícího sdělí: vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vybraný způsob dodání zboží a platby, identifikační údaje kupujícího, jméno a příjmení a případný název právnické osoby, bydliště nebo sídlo kupujícího, adresa pro dodání zboží, telefonní číslo kupujícího, IČO, pokud kupující nakupuje jako podnikatel, DIČ, pokud je kupující plátcem DPH. Kupní smlouva je uzavřena odsouhlasením nákladů na dopravu a způsobu úhrady kupní ceny a jeho nákladů, přičemž potvrzení o uzavření kupní smlouvy bude sděleno prodávajícím kupujícímu; do té doby není kupní smlouva uzavřena. Kupující si může vyžádat písemné potvrzení znění objednávky.
 7. Přijetí nabídky prodávajícího s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku ze strany kupujícího.
 8. Vložením zboží do košíku na webové stránce internetového obchodu (tedy kliknutím na příslušné tlačítko na webové stránce, kterým dojde k vložení zboží do košíku) dochází k vytvoření objednávky. Objednávku je možné v této fázi ze strany kupujícího doplňovat i měnit, než bude kupujícím závazně potvrzena. Měnit lze jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady.
 9. Závazným potvrzením objednávky kupujícím se rozumí její odeslání prostřednictvím virtuálního nákupního košíku, což v rámci webové stránky internetového obchodu konkrétně spočívá ve vyplnění a potvrzení informací v krocích 1) Nákupní košík, 2) Doprava & platba a 3) Informace. K vlastnímu závaznému potvrzení objednávky a údajů sdělených kupujícím prodávajícímu dochází kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“, které se nachází v kroku 3) v rámci nákupního košíku na webové stránce internetového obchodu, přičemž podmínkou tohoto kroku a tedy závazného potvrzení objednávky kupujícím je odsouhlasení těchto obchodních podmínek kupujícím. Před závazným potvrzením objednávky kupujícím je kupující povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl a seznámit s celým zněním těchto obchodních podmínek. Za případné nesprávné údaje v objednávce pak nese odpovědnost kupující. Před závazným potvrzením objednávky kupujícím je kupující oprávněn objednávku měnit nebo ji zrušit bez jakýchkoliv sankcí.
 10. Po závazném potvrzení objednávky kupujícím a jejím odeslání prostřednictvím nákupního košíku na webové stránce internetového obchodu již kupující nemůže údaje v objednávce měnit, ledaže se dohodne v konkrétním případě s prodávajícím jinak.
 11. Po závazném potvrzení objednávky kupujícím a jejím odeslání prostřednictvím nákupního košíku na webové stránce internetového obchodu je kupní smlouva uzavřena potvrzením takto odeslané objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího, kde bude uvedeno číslo objednávky a její rekapitulace. Pro odstranění případných pochybností je kupní smlouva uzavřena s obsahem uvedeným v potvrzení objednávky. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím potvrzena nebo je potvrzena s výhradou. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky, která vytvořila větší počet objednávek, u kterých neuhradila kupní cenu anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.
 12. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah anebo licenci, je-li tato taktéž předmětem koupě, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo, případně licenci k předmětu koupě. Kupující se zavazuje, že věc anebo digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 13. Je-li dle výše uvedeného uzavření kupní smlouvy potvrzováno elektronicky, bude tak učiněno na email sdělený kupujícím. Přílohou takového potvrzení je aktuální znění těchto obchodních podmínek a rekapitulace objednávky včetně konečné ceny objednávky.
 14. Uzavřenou smlouvu lze zrušit či změnit pouze na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákonných důvodů, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.
 15. Pokud je v rámci kupní smlouvy dodáváno zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí kupní smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví, není-li výslovně uvedeno jinak. Zboží chráněné autorským právem není kupující oprávněn bez dalšího užívat jinak než pro vlastní potřebu, zejména není oprávněn zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

 

VII. Platební podmínky a ceny

 1. Všechny ceny jsou smluvní. Na webové stránce internetového obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny, jak je uvedeno v bodu III/6 těchto podmínek.
 2. Kupující bere na vědomí, že ceny zboží na webové stránce internetového obchodu se v průběhu času mění. Cena uvedená u zboží je platná do doby, než je nahrazena jinou cenou na aktualizované webové stránce internetového obchodu.
 3. Ceny zboží a služeb na webové stránce internetového obchodu jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit; to se však netýká případných poplatků za dopravu anebo za způsoby úhrady, které jsou uváděny až v rámci objednávky, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit způsoby, které nabízí webové stránka internetového obchodu v rámci procesu objednávky. Kupující bere na vědomí, že způsoby úhrady kupní ceny se mohou měnit v návaznosti na vybraném zboží a na aktuálních možnostech prodávajícího. Nabídnutí konkrétních způsobů úhrady kupní ceny u zboží zvoleného kupujícím je právem prodávajícího.
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně další náklady za zvolené služby, tak jak jsou vybrány kupujícím v rámci procesu objednávky.
 6. Ceny za dopravu a za jednotlivé způsoby úhrady jsou uvedeny v základních sazbách na webové stránce internetového obchodu zde: https://www.ccbstores.cz/doprava-a-platba/. Kupující bere na vědomí, že ceny uvedené na webové stránce pod odkazem v předchozí větě se mohou lišit při samotné objednávce a to i prostřednictvím webové stránky internetového obchodu, v návaznosti na parametry zboží a služby vybrané kupujícím (zejména s ohledem na váhu balíku, místo doručení, datum a čas doručení, příplatkové služby dopravce atd.). Při objednávce jiným způsobem, než prostřednictvím webové stránky internetového obchodu bude případná cena za dopravu a za použití kupujícím vybraného způsobu úhrady vypočtena a sdělena prodávajícím v odpovědi na objednávku kupujícího v návaznosti na parametry takové objednávky, přičemž kupující není povinen takovou cenu akceptovat; pak kupní smlouva uzavřena nebude, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak.
 7. V případě platby v hotovosti nebo na dobírku (je-li tento způsob úhrady možný u zvoleného zboží v rámci procesu objednávky) je kupní cena splatná při převzetí zboží. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, je kupující povinen uhradit celou kupní cenu do 5 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena až připsáním peněžité částky na příslušný účet prodávajícího u poskytovatele platebních služeb. Aby byla platba prostřednictvím poskytovatele platebních služeb řádně uhrazena, musí být učiněna s příslušným variabilním anebo konstantním symbolem. Nesprávně uvedené platební údaje jdou k tíži kupujícího.
 8. Kupující bere na vědomí, že ceny zboží na webové stránce internetového obchodu se mohou lišit od cen zboží v některé z provozoven prodávajícího.
 9. Je-li u zboží uvedena přeškrtnutá a nepřeškrtnutá částka, platí, že cenou zboží je částka, která není přeškrtnutá. Přeškrtnutá částka znamená starou cenu, za kterou bylo zboží prodáváno dříve.
 10. Akční ceny platí do vyprodání zásob prodávajícího, případně při uvedení počtu kusů u akčního zboží platí akční cena do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.
 11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 12. V případě platby platební kartou v provozovně prodávajícího je kupující povinen zakrýt údaje na své platební kartě a PIN kód při jeho zadávání do terminálu.

 

VII. Dárky, slevové a marketingové akce

 1. Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který kupující nevyužije, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího předem a sdělit mu, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak a převezme-li tento dárek vzniká ve vztahu k dárku darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím s rozvazovací podmínkou v podobě zrušení darovací smlouvy při zániku kupní smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy je tedy kupující povinen tento dárek vrátit prodávajícímu.
 2. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
 3. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu, případně za podmínek sdělených prodejcem ve vztahu ke konkrétní slevové akci.

 

VIII. Dodání zboží

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy až úplným zaplacením kupní ceny. Toto ustanovení platí obdobně pro zakoupení licence, jiného práva či služby.
 2. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci anebo k licenci či k jinému právu, v souladu s kupní smlouvou. Povinnost odevzdat věc kupujícímu je prodávajícím splněna, umožní-li kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 3. Způsob dodání předmětu kupní smlouvy a platby za něj si volí kupující v rámci provádění objednávky z nabídky poskytnuté prodávajícím v sekci Doprava & platba na webové stránce internetového obchodu.
 4. Má-li být dle zvoleného způsobu platby uhrazena kupní cena před dodáním zboží, není prodávající povinen odevzdat zboží kupujícímu či předat zboží dopravci k doručení kupujícímu dříve, než dojde k úplné úhradě kupní ceny.
 5. Pokud má být předmět kupní smlouvy odeslán kupujícímu či jiné osobě, dodá prodávající zboží kupujícímu podnikateli předáním předmětu kupní smlouvy prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající dodá věc kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy kupujícímu věc předá dopravce.
 6. Je-li předmětem kupní smlouvy digitální obsah, považuje se předmět koupě za dodaný kupujícímu okamžikem, kdy prodávající kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem ke stažení digitálního obsahu nebo kdy mu odkaz ke stažení zpřístupní v klientské sekci.
 7. Doba pro dodání zboží běží od uzavření kupní smlouvy. Pokud má být dle zvoleného způsobu platby cena za zboží uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny uvedené v objednávce.
 8. V případě, že zboží nebylo na webové stránce internetového obchodu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba jeho dostupnosti, bude kupující bez zbytečného odkladu informován v případě:a) mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž prodávající vždy sdělí kupujícímu novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat;b) prodlení s dodáním zboží od dodavatele prodávajícího, přičemž prodávající vždy sdělí Kupujícímu novou očekávanou dobu dodání.
 9. V případě, že prodávající nebude schopen zboží kupujícímu dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení zboží uvedené v akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu, jsou prodávající i kupující oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě prodávající bez zbytečného odkladu vrátí kupujícímu již uhrazené platby.
 10. Nepřevezme-li kupující řádně dodané zboží, vzniká prodávajícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy a právo na uhrazení skladného ve výši 10 Kč za každý den skladování zboží, přičemž maximální cena skladného nepřevýší celkovou kupní cenu uskladněného zboží. V případě takového odstoupení od smlouvy dle předchozí věty vzniká prodávajícímu právo na úhradu skutečně vynaložených nákladů na dodání zboží kupujícímu, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží.
 11. Nepřevezme-li kupující řádně dodané zboží a toto se vrátí od dopravce prodávajícímu, je možné na základě dohody kupujícího s prodávajícím provést opakované dodání zboží prostřednictvím dopravce. V takovém případě se kupující zavazuje uhradit náklady na opakované dodání zboží v závislosti dohodnutém způsobu dopravy.
 12. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, která má být dle objednávky kupujícího uhrazena před dodáním zboží, vzniká prodávajícímu právo na odstoupení od smlouvy.
 13. Při vyzvednutí objednávky předem uhrazené prodávajícímu mohou příslušný zaměstnanec prodávajícího nebo dopravce požadovat předložení občanského průkazu či jiného dokladu, kterým bude dostatečně prokázána totožnost osoby, která objednávku přibírá a její právo zboží převzít, a to čistě za účelem předcházení vzniku škod a k zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení výše uvedeného dokladu a bez prokázání oprávnění zboží převzít (nejde-li o osobu, které je dle objednávky zboží určeno) může prodávající či dopravce odmítnout zboží vydat.

 

IX .Škoda na zboží a její přechod

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží. To platí i v případě, že kupující nepřevezme řádně dodané zboží, přičemž daným okamžikem na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 2. V případě, že je kupujícímu zboží dodáno poškozené, je kupující povinen prodávajícího o škodě neprodleně informovat a to buď prostřednictvím příslušného pracovníka prodávajícího v provozovně prodávajícího, telefonicky nebo na kontaktní email prodávajícího. V případě, že kupující poškození zásilky zjistí již při přebírání zboží od dopravce, je kupujícími povinen o poškození informovat nejen prodávajícího, ale též daného dopravce.
 3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen oznámit e-mailem na kontaktní email prodávajícího a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, či poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího - spotřebitele práv z vadného plnění.
 4. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu prodávajícímu, ledaže škoda na zboží byla způsobena porušením povinnosti prodávajícího.

 

X. Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pro uplatnění práv z vadného plnění může kupující využít formulář prodávajícího na webové stránce internetového obchodu v sekci „Vrácení zboží a reklamace“. Využití uvedeného formuláře není podmínkou pro řádné uplatnění práv z vadného plnění.
 2. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Dle § 2095 občanského zákoníku platí, že prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dle § 2096 občanského zákoníku platí, že při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.
 3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, která byla způsobena porušením povinnosti prodávajícího.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při dodání nemá vady a to zejména, žea) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvedl, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti ae) že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
 5. Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se vada projevuje.
 6. Neoznámil-li kupující prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Totéž platí jedná-li se o skrytou vadu a nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
 7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (dodání).
 8. V případě, že kupující je:

    a) podnikatelem, pak je povinen oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží; 

    b) spotřebitelem, pak má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží (dodání), není-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě uvedeno jinak nebo v kupní smlouvě sjednáno jinak. 

Je-li na zboží uvedeno datum spotřeby, záruka se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

 

 1. Uplatnit právo z vady věci nelze:

     a) u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

     b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

     c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,

     d) vyplývá-li to z povahy věci,

     e) v případě kdy je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.

 1. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vadného plnění pouze u prodaného zboží a to do 24 měsíců, nikoliv u dárků poskytnutých společně se zbožím. U dárků poskytnutých společně se zbožím smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů od dodání zboží. Kupující, který není spotřebitelem není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění. 
 2. Pro kupujícího - podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně; je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Má-li věc vadu za kterou odpovídá prodávající, a jedná-li se zároveň o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující namísto práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Vyskytne-li se vada na zboží ve výše uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

     a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy; je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

     b) na odstranění vady opravou věci;

     c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

     d) odstoupit od smlouvy

 1. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 2. Vyskytne-li se vada na zboží ve výše uvedené lhůtě a je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas (viz níže) nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 4. V případě odstranitelné vady, pokud nemůže kupující věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po předchozí opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně), má kupující právo na dodání nové věci nebo výměnu vadné součásti reklamované věci. Kupující – spotřebitel má v případu uvedeném v předchozí větě též právo na odstoupení od smlouvy.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

    a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

    b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

    c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

    d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 1. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 2. Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se však ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz výše.
 3. S výjimkou případů, kdy prodávající k provedení opravy určí jinou osobu, má kupující právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v sídle prodávajícího, vždy však v obvyklé pracovní době. Zboží je možné k reklamaci do kterékoliv provozovny prodávajícího též odeslat poštou či jiným obdobným způsobem.
 4. Pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo na webové stránce internetového obchodu, uvedena ve vztahu k vadnému zboží jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, má kupujícího právo uplatnit reklamaci též u této osoby.
 5. Při uplatnění práv z vadného plnění u prodávajícího nebo u osoby určené k uplatnění odpovědnosti za vady, předloží kupující spolu s reklamovaným zbožím (včetně kompletního původního příslušenství) doklad o zaplacení zboží nebo záruční list. Kupující při uplatnění práv z vadného plnění uvede označení vady nebo to, jak se vada projevuje a kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace. Pro účely vyřízení reklamace poskytne kupující dostatečné kontaktní údaje, nelze-li využít údaje uvedené kupujícím v klientské sekci, nebo údaje, které zadal při nákupu zboží, zejména poskytne prodávajícímu emailový anebo telefonní kontakt, kdy o vyřízení reklamace bude kupující informován emailem a případně telefonem.
 6. Je-li kupující spotřebitelem, je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty pro vyřízení reklamace se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, což kupující bere na vědomí. Je-li kupující spotřebitelem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující může od smlouvy odstoupit.
 7. Není-li kupující spotřebitelem, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 8. Po vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího o ukončení reklamace a vyzve jej k převzetí reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy byl kupující o jejím vyřízení informován. Nepřevezme-li kupující zboží v této lhůtě, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 10 Kč za každý den prodlení s vyzvednutím, přičemž po uplynutí šesti měsíců od uplynutí lhůty k vyzvednutí reklamace, je prodávající oprávněn reklamované zboží vhodným způsobem prodat. Nebrání-li tomu okolnosti a převyšuje-li hodnota reklamované věci 5.000 Kč a je-li známa kontaktní adresa kupujícího, vyrozumí prodávající kupujícího o zamýšleném prodeji reklamované věci a stanoví mu náhradní lhůtu k jejímu převzetí, v délce alespoň 30 dnů. Výtěžek z takového případného prodeje vyplatí prodávající kupujícímu po odečtení nákladů na skladování věci a nákladů prodeje, pokud se kupující o tento výtěžek bez zbytečného odkladu po sdělení informace o uskutečněném prodeji přihlásí a sdělí prodávajícímu číslo bankovního účtu, na který má být výtěžek odeslán.
 9. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vydá prodávají kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Při převzetí vyřízené reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 10. Při převzetí reklamovaného zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti a předložit písemné potvrzení vystavené prodávajícím při uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Bez prokázání právního vztahu k reklamovanému zboží může prodávající či osoba provádějící opravu odmítnout zboží vydat.
 11. Kupující má v souvislosti s reklamací právo na úhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vynaloženy. O proplacení takových nákladů musí kupující požádat prodávajícího nejpozději jeden měsíc od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, v opačném případě právo na jejich úhradu zaniká.
 12. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na náklady prodávajícího věc původně dodanou včetně veškerého dodaného příslušenství.

 

XI. Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu od prodávajícího spolu s věcí či nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 3. Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 4. Prodávající neposkytuje záruku za jakost pro kupujícího – podnikatele.
 5. Jednotlivý výrobci zboží prodávaného v internetovém obchodu prodávajícího mohou poskytnout vlastní prodlouženou záruku za jakost za splnění určitých podmínek ze strany kupujícího (například registrace zboží u výrobce atd.). Kupující bere na vědomí, že takto sjednaná prodloužená záruka je ujednáním mezi kupujícím a výrobcem daného zboží, nikoliv mezi kupujícím a prodávajícím a případná práva z takového ujednání tedy plynou kupujícímu vůči výrobci daného zboží, s nímž takto prodlouženou záruku sjednal. To neplatí, dohodnou-li se kupující a prodávající jinak.

 

XII. Odstoupení od smlouvy

 1. Smlouvu, od které bylo odstoupeno, případně která zanikla z jiného důvodu, je možné obnovit – znovu uzavřít, pokud se na tom kupující a prodávající výslovně dohodnou.
 2. Pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího – spotřebitele, platí zejména ustanovení bodu III těchto obchodních podmínek.
 3. Pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který není spotřebitelem, platí zákonná ustanovení a ustanovení a následující odstavce tohoto bodu XII, přičemž na kupujícího – spotřebitele se následující odstavce bodu XII nevztahují.
 4. Kupující a prodávající se mohou v individuálních případech dohodnout na možnosti odstoupení od smlouvy nad rámec zákonných důvodů stanovených občanským zákoníkem či na jiném způsobu ukončení smlouvy. Taková dohoda vyžaduje písemnou formu.
 5. Dojde-li k takové dohodě, pak se kupující zavazuje uhradit v případě ukončení smlouvy to, oč se hodnota předmětu kupní smlouvy snížila. Kupující je povinen vrátit zboží čisté a ve stavu v jakém jej obdržel od prodávajícího. Ustanovení o povinnosti vrátit prodávajícímu případný dárek dodaný společně se zbožím se užije na tyto případy obdobně, přičemž i ve vztahu k vrácenému dárku platí, že kupující, který není spotřebitelem je povinen uhradit prodávajícímu to, oč se hodnota dárku snížila.
 6. Dojde-li k ukončení smlouvy, je kupující povinen vrátit veškeré dodané plnění v originálním obalu. V opačném případě je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náklady na uvedení dodaného plnění do původního stavu, tedy zejména zabalení do originálního obalu. Stejně tak je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na uvedení zboží zpátky do prodeje.
 7. Dojde-li k ukončení smlouvy, zavazuje se kupující vrátit veškeré plnění z kupní smlouvy prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů a to na náklady kupujícího, na provozovnu prodávajícího na které zboží zakoupil, a není-li to objektivně možné, tak na jakoukoliv provozovnu prodávajícího.
 8. Dojde-li k ukončení smlouvy, přechází nebezpečí škody na zboží na prodávajícího až v okamžiku, kdy je mu zboží fyzicky předáno na jeho provozovně, což platí i v případě, je-li zboží kupujícím zasíláno prodávajícímu prostřednictvím dopravce. Do té doby, než dle předchozí věty přejde nebezpečí škody na zboží na prodávajícího, nese nebezpečí škody na zboží kupující.

 

XIII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a právními předpisy ČR doplňujícími některá jeho ustanovení.
 2. Zásady zpracování osobních údajů, včetně problematiky tzv. cookies, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Pravidla ochrany osobních údajů, který je dostupný na: https://www.ccbstores.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/ . S tímto dokumentem je kupující povinen se seznámit před vytvořením objednávky, přičemž jejím odesláním prodávajícímu vyjadřuje souhlas s Pravidly ochrany osobních údajů v rámci každé jednotlivé objednávky.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 8.července 2022 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně všech jejích součástí. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v každé provozovně prodávajícího a dále na webové stránce internetového obchodu: https://www.ccbstores.cz/obchodni-podminky
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že tento vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno neúčinným či neplatným, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
 4. Smlouvu uzavřenou dle těchto obchodních podmínek mezi kupujícím a prodávajícím lze měnit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v ve smlouvě uzavřené podle těchto obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

 

Příloha - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

CCB Stores CZ s.r.o.,

se sídlem Jinonická 804/80, 15800 Praha,

IČO 07970218,

DIČ CZ07970218

 

 

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Já, níže podepsaný: ____________________________________________,

 

adresa: ____________________________________________,

 

telefon: ____________________________________________,

 

e-mail: ____________________________________________,

 

bankovní účet, na který žádám vrácení kupní ceny:

 

____________________________________________,

 

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

číslo dokladu: ____________________________________________

 

číslo objednávky: ____________________________________________

 

datum objednání zboží: ____________________________________________

 

 

V ____________dne ________________

 

 

____________________________________________

(Podpis spotřebitele/spotřebitelů  - pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)